Under EDAX Energy BlockChain Technology นโยบายความเป็นส่วนตัว ::

การลงทุนเพื่อทำกำไร นักลงทุนมีการร่วมทุนเพื่อผลการดำเนินงานและผลกำไรระยะยาวกับพันธมิตร พร้อมดูช่องทางการลงทุนระยะสั้นที่มีการซื้อขายทำกำไรในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำเช่น Binance, KuCoin, Bittrex, AiEnergy จากสกุลเงินดิจิทัล ดังนั้น บริษัท แอมเพิล ริช อินเวสเตอร์ จำกัด เป็นอีกบริษัทที่ลงทุนร่วมสู่โปรเจ็คการออกเหรียญสกุลใหม่ ใช้เทคโนโลยี บล็อคเซน การจัดเก็บเข้าสู่โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายในภาครัฐและเอกชนจึงจัดให้มีร่วมลงทุนเพื่อเป็นการระดมทุน ดังนั้นจึงมีแผนธุรกิจล่วงหน้าในการร่วมทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ตลาดต่างประเทศจากกลุ่มธุรกิจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) อธิบาย บริษัทเก็บ ใช้ รวบรวม ส่งต่อ และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ทุกเมื่อที่ท่าน (“ท่าน”) เข้าเยี่ยมชม หรือใช้ aprcorp.biz ระบบ API ของ APRCORP IEO/STO หรือการใช้งานโปรแกรมของบุคคลอื่นที่อ้างอิงใช้ API หรือบริการอื่นใดที่ทาง บริษัทจัดการให้ (ทุกส่วนของบริการและช่องทางต่างๆของบริษัทนี้เรียกรวมกันว่า”แพลตฟอร์มของบริษัท”). ข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้นโยบายนี้ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปที่บุคคลใดหนึ่ง และไม่สามารถเข้าถึงได้ทั่วไปโดยสาธารณะ ซึ่งท่านได้นำส่งเข้ามาให้แก่ บริษัท ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท ด้วยการใช้ แพลตฟอร์มของบริษัท และการให้บริการของบริษัท (ซึ่งรวมถึง การใช้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ, ธุรกรรมการโอน, ธุรกรรม การจับคู่สินทรัพย์ดิจิทัล และการดำเนินธุรกรรมฝาก-ถอนเงิน – บริการทั้งหมดเรียกรวมกันว่า “การบริการของบริษัท”) ท่านให้ความยินยอมต่อกับวิธีการดำเนินการ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งเราอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ด้วยการประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ และเป็นความรับผิด ชอบของท่านเองที่จะต้องตรวจสอบนโยบายเป็นประจำ และทางบริษัทสนับสนุนให้ท่านเข้ามาเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของบริษัทเป็นประจำเช่นกัน กรณีมีการเปลี่ยน แปลงอันมีสาระสำคัญ ทางบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งไปหาท่านโดยตรง อย่างน้อย 30 วันก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

บริษัทเก็บข้อมูลของท่านอย่างไร

เมื่อท่านใช้บริการของพวกเราผ่านทางแพลตฟอร์มของบริษัท ทางบริษัทเก็บข้อมูลของท่านที่ได้ส่งมาผ่านทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ทั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้มีเจตนาโดยตรงที่จะเก็บข้อมูลจาก หรือเกี่ยวกับบุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีซึ่งไม่มีคุณสมบัติที่จะใช้บริการของพวกเราได้ ในฐานะเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานเบื้องต้น ถ้าท่านสร้างบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของบริษัท ก่อนการใช้บริการของบริษัท บริษัท หรือผู้บริการอื่นซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ ดำเนินการแทนบริษัท อาจเก็บข้อมูลในลักษณะต่อไปนี้: ข้อมูลติดต่อ - ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่พักอาศัยและที่อยู่สำนักงาน บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เบอร์โทรศัพท์ line ID อาชีพ ระดับรายได้ และข้อมูลอื่นที่ใกล้เคียง; ข้อมูลทางด้านการเงิน - ข้อมูลบัญชีธนาคารแบบเต็มรูปแบบ routing numbers และ/หรือ เลขบัตรเครดิต ที่ท่านอาจใช้เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน หรือได้เพิ่มเข้ามาเมื่อท่านใช้บริการของบริษัท เมื่อต้องมีการชำระเงิน ข้อมูลระบบ - IP address ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง ตัวบ่งชี้ ชื่อและประเภทอุปกรณ์ ระบบดำเนินการประมวลผล ที่อยู่ ระบบโทรศัพท์มือถือ และข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์มาตรฐานอื่นๆ เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ รายละเอียดการเข้าถึงและออกจากแพลตฟอร์มของ บริษท และหน้าเว็บไซต์ต่างๆที่ท่านได้เข้าใช้ในแพลตฟอร์มของบริษัท ถ้าท่านต้องการเพิ่มวงเงิน หรือขยายข้อจำกัดในการทำธุรกรรมของท่าน สำหรับการใช้บัญชีผู้ใช้ของท่าน บริษัทอาจต้องเรียกร้องให้ท่านส่งข้อมูลเพิ่มเติม ที่บริษัทอาจ ใช้ในการยืนยันตัวตน และพิจารณาความเหมาะสมในการขอเพิ่มวงเงินดังกล่าว และ/หรือ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง: หลักฐานยืนยันที่อยู่ - ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภค และ หลักฐานยืนยันรายได้ - ซึ่งรวมถึงแต่ไมจำกัดเพียง หลักฐานเงินเดือน แบบฟอร์มชำระภาษี หลักฐานการหักภาษี ณ? ที่จ่าย หลักฐานยืนยันที่ออกจากนาย จ้างของท่าน เอกสารการเดินบัญชี หรือหลักฐานทางการเงินอื่น บริษัทอาจได้รับข้อมูลของท่านมาจากบุคคลอื่น เช่น เครดิตบูโร หรือระบบการตรวจสอบยืนยันตัวตนอื่นๆได้เช่นกัน เมื่อท่านใช้บริการของบริษัท บริษัทเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน และ/หรือ กิจกรรมอื่นๆที่ท่านได้ดำเนินการผ่านทางแพลตฟอร์มของบริษัท และบริษัทอาจเก็บ ข้อมูลดังกล่าวของท่านต่อเนื่อง เพื่อการติดตามตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจากบัญชีผู้ใช้ของท่าน และเพื่อระบุพึงการดำเนินการของซอฟแวร์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือกิจกรรรมในลักษณะอื่นที่อาจสร้างผลกระทบต่อบริษัท หรือผู้ใช้งานรายอื่นได้ ท่านอาจเลือกที่จะให้ทางบริษัทเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่เก็บไว้กับบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์โซเชียลมีเดียว (เช่น Facebook และ Twitter) ซึ่งข้อมูลที่ ทางบริษัทได้รับอาจแตกต่างกันแต่ละเว็บไซต์ และข้อมูลดังกล่าวจะถูกควบคุมและคุ้มครองโดยการตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคลโดยท่านที่ได้ดำเนินการบนไซต์ดังกล่าว และ ขึ้นกับการอนุญาตของท่าน ดังนั้นด้วยการเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้ที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอกเข้ากับบัญชีผู้ใช้ของท่านบนแพลตฟอร์มของบริษัท และด้วยการที่ท่าน อนุญาตให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ย่อมถือว่าท่านตกลงว่า ทางบริษัทอาจเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลดังกล่าวได้โดยสอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ และในท้ายที่สุด บริษัทอาจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่ท่านอาจเปิดเผยให้แก่ หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท

บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร

เมื่อท่านเข้าถึงเนื้อหาของแพลตฟอร์มของบริษัท บริการของบริษัท หรือของบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทหุ้นส่วนของบริษัท บริษัทอาจวางไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ที่เรียกว่า cookies หรือ pixel tags ไว้บนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆของท่าน ด้วยจุดประสงค์ ดังนี้: การบันทึกไว้ว่า ท่านเป็นผู้ใช้บริการของบริษัท การปรับปรุงการบริการ เนื้อหา และการโฆษณาที่ตรงกับแต่ละลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล การประเมินความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และ เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่น เพื่อลดความเสี่ยง ช่วยในการป้องกันการฉ้อโกง และสร้างความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย บริษัทอาจใช้ทั้ง (a) session cookies และ (b) persistent cookies เมื่อท่านเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัท ทั้งนี้ Session cookies จะหมดอายุการใช้งาน และไม่มี ผลใช้ได้อีกหลังจากที่ท่านได้ออกจากบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือปิดหน้าเบราว์เซอร์ ในขณะที่ Persistent cookies จะยังคงเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน จนกว่า ท่านจะดำเนินการลบ Persistent cookies เหล่านั้นออก หรือเมื่อหมดกำหนดอายุของ cookies ประเภทดังกล่าว บริษัทยังใช้ Local Shared Objects, ซึ่งเรียกกันเป็นการทั่วไปว่า "Flash cookies," เพื่อช่วยในการรับประกันความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน ไม่ให้ได้รับการ แทรกแซง และเพื่อตรวจสอบความผิดปกติในส่วนของพฤติกรรม ด้วยจุดประสงค์ที่จะช่วยป้องกันการฉ้อโกง และเพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์มของบริษัท และบริการของ บริษัท บริษัทใส่รหัสในคุกกี้ ดังนั้นจะมีเพียงบริษัทเท่านั้นที่สามารถตีความหมายข้อมูลที่เก็บไว้ในคุกกี้นั้นได้ ถ้าท่านปฏิเสธคุกกี้ของเรา หรือท่านอนุญาตให้มี browser add-ons ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้ ทั้งนี้ส่วนหัวข้อ ช่วยเหลือ ในเบราว์เซอร์ต่างๆ หรือ browser add-ons จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกัน การลบ หรือ การไม่อนุญาตให้มีคุกกี้ ท่านอาจเจอ cookies หรือ pixel tags บนเว็บไซต์ที่บริษัทไม่ได้ควบคุม เช่น ถ้าท่านเปิดเว็บเพจที่สร้างโดยบุคคลภายนอก หรือใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยบุคคล ภายนอก จะมี cookie หรือ pixel tag ที่เว็บเพจ หรือแอปพลิเคชันดังกล่าวกำหนดสร้างขึ้น และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจสร้าง cookies หรือ pixel tags ใน ลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การบังคับของบริษัท และไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายฉบับนี้สำหรับการดำเนินการดังกล่าว

บริษัทป้องกัน และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร บริษัทรับประกันที่จะใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสม ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญเสีย การใช้อย่างไม่ถูกต้อง การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การแก้ไข และการทำลาย บริษัทเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทปกป้องข้อมูลดังกล่าว ด้วยการดำเนินมาตรการและกระบวนการทางด้านกายภาพ และอิเล็กทรอนิกส์ โดยสอด คล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทใช้ระบบป้องกันทางคอมพิวเตอร์ เช่น firewalls และการใส่รหัสข้อมูล นอกจากนี้ บริษัทบังคับใช้ระบบการควบคุมทางกายภาพ สำหรับการเข้าถึงอาคาร และไฟล์เอกสารต่างๆ และบริษัทอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะโดยพนักงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการตาม งานที่รับผิดชอบเท่านั้น ส่วนของข้อมูลบัตรเครดิตทั้งหมดจะได้รับการโอนและเก็บไว้อย่างปลอดภัยนอกพื้นที่ของบริษัท โดยผู้ให้บริการชำระเงินภายนอก โดยสอด คล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูลบัตรเครดิต (PCI DSS) และข้อมูลดังกล่าวจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงโดยบุคคลอื่น บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย ตลอดอายุการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่าน และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างน้อย 10 ปี หรือ เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่บริษัทมีภายใต้กฎหมาย หรือเพื่อการแก้ไขข้อพิพาท บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บอย่างไร จุดประสงค์เบื้องต้นของบริษัทในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล คือเพื่อให้บริษัทดำเนินกระบวนการรู้จักตัวตนของลูกค้า และเพื่อประเมินความเหมาะสมในการใช้บริการ ของบริษัทในเบื้องต้น และเพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัย สะดวก มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของท่าน ดังนั้น บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการ ดังนี้: ให้บริการของบริษัท และการให้สนับสนุนแก่ลูกค้า ตามที่ท่านอาจต้องการ ดำเนินการธุรกรรม และส่งหนังสือบอกกล่าวเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน แก้ไขข้อพิพาท เก็บค่าธรรมเนียม และแก้ไขปัญหาที่อาจมีขึ้น ป้องกัน และตรวจสอบกิจกรรมต้องห้าม หรือกิจกรรมที่มีแนวโน้มผิดกฎหมาย และ/หรือ การละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ หรือกรอบกฎหมายอื่นๆ ของ บริษัท ปรับการบริการของบริษัทให้มีความเหมาะสมตามลักษณะความต้องการเฉพาะ ประเมิน และปรับปรุงการบริการ เนื้อหา และรูปแบบของแพลตฟอร์ม ของบริษัท ส่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบตรงเป้าหมาย ส่งหนังสือบอกกล่าวการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และข้อเสนอการส่งเสริมการขายอื่นๆ ตามการระบุลำดับ ความต้องการในส่วนของช่องทางการติดต่อ และ ยืนยันตัวตนของท่าน และเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับฐานข้อมูลของบุคคลภายนอก บริษัทตกลงที่จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุและเปิดเผยไว้แก่ท่าน โดยไม่ได้รับความยินยอม ทั้งนี้ บริษัทอาจขอการ อนุญาตตามแต่ระยะเวลาจากท่าน เพื่อให้บริษัทสามารถส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก บริษัทต้องไม่ขาย หรือให้สิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก


Privacy and Policy::

Investment for profit Investors have joint ventures for performance and long-term profits with partners. With a look at the short-term investment channels that are traded for profit on leading exchanges such as Binance, KuCoin, Bittrex, AiEnergy from cryptocurrencies. The issuance of new coins, using Block Zen technology, storage, into the power generation project for distribution in the public and private sectors, therefore, joint investments are arranged in order to raise funds. Therefore, there is a business plan in advance of joint venture to develop potential to international market from business groups. Personal Information Policy ("Policy") describes the company collects, uses, collects, transfers and protects personal information. Whenever you (“you”) visit or use aprcorp.biz, the APRCORP IEO / STO API system, or any other use of the API or any other service provided by you. Management company (All parts of this company's services and channels are collectively referred to as "corporate platforms"). Personal information Under this policy means information that can be linked to any person. And not accessible to the public Which you bring to the Company through the Company's platform using the Company's platform And company services (including use of company-operated digital asset wallets, transfer transactions, digital asset matching transactions) And the transaction - deposit - withdrawal - all services collectively. "Service of the company"), you give consent to the method of operation Various personal information Specified in this policy We may change this policy by posting on the website. And is a liability It is your own preference to review the policy regularly. And we encourage you to visit our platform regularly as well. If there is a replacement Material The company will send a notice directly to you at least 30 days before the said policy change becomes effective.


How does the company collect your information?

When you use our services through the Company's platform The company collects your information that is sent via computer. Mobile phone Or other communication devices However, the company does not intend to collect information from Or about any person under 20 years of age who is ineligible to use our services. As a basic basic rule If you create a user account on the company's platform Before using the services of the Company, Company or another service provider which is an affiliated company that Act on behalf of the company It may collect information in the following ways: contact information - name, date of birth. Residential address and office address Identity card or passport Telephone number, line ID, occupation, income level and other similar information; Financial Information - Full bank account information, routing numbers and / or credit card numbers. That you may use to link your user account Or added when you use the services of the company When payment is required, system information - IP address, information about the device used. These are, but are not limited to, the device name and type identifiers. The system performs the processing of the mobile phone system address. And other standard website access information such as browser type Details of access to and exiting the Company's platform and the pages of the website that you have accessed on the Company's platform; If you want to increase the credit limit Or expand the limits of your transactions For using your user account We may be required to provide you with additional information that we may use to verify your identity. And to consider the appropriateness of requesting such an increase and / or to manage risks. Such information may include: proof of address - including but not limited to: Proof of payment of utility bills and proof of income - including but not limited to Salary proof Tax payment form Evidence of withholding tax? That pays proof of receipt from your employer, account statement Or other financial evidence We may also obtain your information from third parties such as credit bureaus or other identity verification systems. When you use the services of the company We collect information about your transactions and / or other activities that you perform through our platform. And the company may collect Such information continues to be yours. For the monitoring of potential violations of your account. And to identify undesirable software actions Or other activities that may affect the company Or other users You may choose to give us access to certain personal information stored with third parties, such as a single social site (such as Facebook and Twitter). The company received may differ from each website. And such information will be controlled and protected by the personal information settings made by you who have processed on such sites and subject to your permission. Therefore, by linking your third-party managed user accounts to your user accounts on the Company's platform. And with that you Allow the company to access such information Would consider that you agree that We may collect and use such information in accordance with this policy. And in the end We may collect additional information that you may disclose to. The Company's Customer Relations Department

How do we use cookies?

When you access the content of the Company's platform Company service Or of affiliates Including partner companies of the company Companies may place small data files, called cookies or pixel tags, on their computers. Or other devices of yours With the following purpose: recording that You are a user of the company. Improving the service, content and advertising to match individual characteristics. Assessment of the effectiveness of marketing promotion activities and collecting information about computers Or other communication devices To reduce the risk It helps in preventing fraud. And build credibility And safety The Company may use both (a) session cookies and (b) persistent cookies when you access the Company's platform. Session cookies will expire and are no longer valid after you have left your account. Or close your browser page, while Persistent cookies will continue to be stored in your browser until you delete those Persistent cookies or when the expiration of such type of cookies expires. Objects, commonly referred to as "Flash cookies," to help guarantee the security of your account. Not to receive intervention and to detect behavioral disorders With the aim of helping prevent fraud And in order to support the Company's platform and its services, we put the code in the cookie. Therefore, only a company can interpret the information stored in that cookie. If you refuse our cookies Or you allow browser add-ons, you will not be able to use our services. The help section of browsers or browser add-ons provides advice on preventing, deleting or disallowing cookies. You may find cookies or pixel tags on websites that are not controlled by the company, for example, if you open: Web pages created by third parties Or use third-party applications to contain a cookie or pixel tag that the web page or application has created. And such third parties may create cookies or pixel tags in the same way. In which such cases are not under the control of the company And is not under this policy for doing so.

Defense company And how to treat personal information The company guarantees to take reasonable precautions. As stated in this policy To protect your personal information from loss Improper use Unauthorized Access, Disclosure, Correction and Destruction of Personal Data Collection and Processing Company. And the company protects that information By implementing physical measures and processes And electronics in accordance with the relevant laws The company uses computer protection systems, such as firewalls and data encoding. In addition, the company enforces physical control systems. For building access And various document files And the company grants specific access to personal information by employees who are required to use it for processing. Responsible work only All portions of credit card information are transferred and stored securely outside of company premises. By third-party payment service providers in accordance with the Credit Card Data Security Industry Standard (PCI DSS), and such information will not be authorized to be accessed by anyone else. We keep your personal information secure. Throughout the lifetime of your account And the company will keep your personal information for at least 10 years or as necessary to perform the duties that the company has under the law. Or to resolve disputes How does the company use your personal information that we collect? The Company's primary purpose of collecting personal information Is to allow the company to proceed with the process of knowing the identity of the customer And to assess the suitability of the service Of the company initially And to provide a safe, convenient, efficient user experience And appropriate to your characteristics, so the company may use your personal information to do the following: And providing support to customers As you may need Carry out transactions And send a notice about your transaction Resolve dispute Charge And solve problems that may arise, prevent and monitor forbidden activities Or activities that are likely to be illegal and / or violate the Terms of Service Or other legal frameworks of the company, optimize the Company's services according to the nature of the specific needs, evaluate and improve the services, content and platform format of the company, deliver targeted advertising, Send notice of improvements to various information. And other promotional offers According to the order The needs of the contact channel and confirm your identity And compare your personal information with third party databases. The company agrees not to use your personal information. For a purpose other than those specified and disclosed to you Without obtaining consent. The company may request Allowed according to the period from you To enable the company to pass your personal information to third parties The company must not sell. Or granting the right to use your personal information to third parties